<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5923689790114622413\x26blogName\x3dPYSS+Alumni+Weblog+-+Membership\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://pyssalumni-membership.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pyssalumni-membership.blogspot.com/\x26vt\x3d-812149166501882731', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>MembershipAlumni Membership List

Name Year Enrolled Year Graduated
Goh Seow Huat, Afran 1981 1985
Lim Kian Sing 1983 1988
Badariah Binte Tahar 1984 1987
Beh Geok Yeng, Irene 1984 1987
Cheo Mei Yen, Shirley 1984 1988
Chua Li Yuen, Christina 1984 1987
Foo Choon Jeong 1984 1988
Goh Jwee Kiat, Anthony 1984 1989
Ho Khee Kah 1984 1989
Jannah Aboo Baker 1984 1988
Kong Chien Yun, June 1984 1987
Lee Chin Heng, Kenneth 1984 1988
Lim Beng Wee, Ben 1984 1988
Lim Joo Ching, Andy 1984 1987
Mohd Azemi Bin Saim 1984 1988
Ng Guan Puay, David 1984 1988
Rosmimah Binte Salihan 1984 1987
Shahrin Selamat 1984 1988
Syed Ali Bin Syed Hussin 1984 1987
Tan Lay Peng, Ashner 1984 1988
Wee Chui Neo, Janet 1984 1987
Dr Lawrence Ng Kiam Yam 1985 1990
Loh Cheng Kok, Henry 1985 1989
Sng Yee-Er, Tracie 1985 1989
Woon Song Hwee, Ken 1985 1988
Wong Ve Shung, Vincent 1985 1988
Bock Ming Gai, Joanne 1986 1989
Chee Wei Teck, Paul 1986 1989
Chin Ai Leng, Irene 1986 1989
Jeffrey Khoo Lye Huat 1986 1990
Lew Mee Lian, Cecilia 1986 1989
Liza Maswani Nordin @ Heng Liza 1986 1990
Poh Liong Kiat (Fu Yangjie) 1986 1989
Quah Swee Lee, Heidi 1986 1990
Shi Meifa 1986 1989
Shi Meiyi 1986 1989
Janice Tan 1986 1989
June Tan
1986 1990
Thian Hweigee (Huiyi) 1986 1989
Tsan Yi Choo, Vera 1986 1989
Abu Hassan (Davies) Noryzah 1987 1991
Ho Chi Kiong, Andy 1987 1992
Kwan Li Chieh,Richard (Guan Lijie) 1987 1991
Mah Kiat Seng 1987 1990
Tan Shu Fen, Karen 1987 1990
Haslinda Bte Mohamed Yasin 1988 1992
Law Yiik 1988 1992
Chong Li Yan (Zhang Liyan), Kaylene 1989 1992
Choy Li Ming, Lester 1989 1993
Danker Jeremy Stanislaus 1989 1993
Fairouz Yusof 1989 1993
Goh Hwee Ching 1989 1992
Lim Kin Soon, Wilfred 1989 1992
Lim Wee Chiang, Adrian 1989 1993
Ng Yew Hong 1989 1992
Norasikin Bte Abdullah 1989 1993
Nuraslina Binte Sulaiman 1989 1993
Poh Jen Chye, Raymond 1989 1993
Soh Chee Peng, Jeffy 1989 1993
Tay Hong Boon, Eric 1989 1993
Teo Ling Yee, Francis 1989 1993
Chan Weng Onn Martin 1990 1993
Foo Hui Chiun, Evangelyn 1990 1993
Jamie Ann Kaiir 1990 1993
Lai Choon Hwee, Sunny 1990 1993
Ong Yong Chun 1990 1993
Quah Chee Wee 1990 1993
Sasikumar S/O Panaysilvam 1990 1994
Tan Yeow Wee, Jeremy 1990 1993
Theng Wan Hsing, Stephanie 1990 1993
Thia Tong Teck 1990 1993
Toh Chee Teck, Eric 1990 1993
Yong How Choong 1990 1994
Chee Wei Chong, Nicholas 1991 1994
Dhinna Kumar Anballagan 1991 1994
Koh Wei Wah, Junie 1991 1994
Leong Wai Loon, Adrian 1991 1993
Lim Liang Wei, Anthony 1991 1995
Lye Chai Nee, Phyllis 1991 1995
Sim Mei Ying, Linda 1991 1994
Tan Poh Ching 1991 1994
Tang Chin Yong 1991 1995
Yeong Hui Leng 1991 1994
Adlina Binte Jaafar 1992 1996
Chia Teck Ghee 1992 1995
Hoe Shu Ping 1992 1995
Lee Tat Keong 1992 1995
Leung Bing Shin, Benson 1992 1995
Lim Wan Chih 1992 1995
Lim Wei Ling 1992 1995
Nancy Halim 1992 1996
Ng Eileen 1992 1996
Ng Teck Khim, Georgina 1992 1996
Norakidah Rakiman 1992 1995
Pau Chia Liang 1992 1995
Rosniyati Binte Abdul Rani 1992 1996
Sim Seng Khoon (Shen ChengKun), Eric 1992 1994
Tan Yeow Kiat 1992 1995
Tong Yuin Yuin, April 1992 1995
Chandru Vishindas 1993 1996
Herlena Bte Masehkoo 1993 1997
Heryandi Bin Amin 1993 1997
Liew Wei Wen 1993 1997
Norahfizawati Bte Hassan 1993 1997
Nur Suriati Bte Abd Gani 1993 1997
Perrins Pak 1993 1997
Yee Wei Feng 1993 1996
Anwarul Nizam Ismail 1994 1997
Au Yong Foong Lin, Esther 1994 1997
Basril Nizam s/o Shahul Hameed 1994 1997
Cheok Sixiang June 1994 1997
Lizda Riyana Abdul Rashid 1994 1997
Mohamad Hyderisman B Esman 1994 1999
Mohamed Noor Bin Mohamed Amin 1994 1997
Ng Genhao, Jared 1994 1997
Ng Wei Yang, Roger 1994 1997
Nur Kamaliah binte Jamalludin 1994 1998
Oon Teck Seng,Andrew (Wen Dechen) 1994 1998
Ashraful Ariffin Bin Mohd Taib 1995 1998
Chang Xinyi, Benny 1995 1998
Ching Yao Yang, Andee 1995 1998
Hermadi Bin Amin 1995 1998
Lee Tuck Yick, Daniel 1995 1998
Toh Qiuyan 1995 1998
Azliana Binte Aris 1996 1999
Chia Cheng Yen 1996 2001
Noor Haseena Bte Syed Abdul Rahim Shah 1996 1999
Nurashikin Abdul Gani 1996 1999
Razianah Bte Abdul Rahim 1996 2000
Sumarni Bte Mohamed Yusoff 1996 1999
Wood Jin Fang 1996 1999
Mohana D/O Varadarajan 1997 2000
Sheila Devi Supramaniam 1997 2000
Sim Kah Kah (Shen Jiajia) 1997 2001
Tay Shu Ling, Elvinia 1997 2000
Thibavel s/o Selvarajoo 1997 2000
Zahira Banu D/O Fazal Currim 1997 2000
Abusalibu Sahabudeen 1998 2002
Chong Meiyi 1998 2001
Hoo Siew Pei 1998 2001
Liang Weizi, Nina 1998 2001
Mohammed Shafeeq Bin Jamal 1998 2001
Ng Yai Ling, Evonne 1998 2001
Phoa Shei Ting (Pan Xueting), Eleanor 1998 2002
Sear Hock Rong 1998 2002
Li Jiageng 1999 2002
Tan Wei Jian 1999 2002
Lee Si Xuan, Adeline Victoria 2000 2003
Loh Ming Choo 2000 2004
Low Choon Leng 2000 2004
Namira Bte Mohamed 2000 2003
Ng Jingyan 2000 2003
Oei Jing Feng Nigel Nicholas 2000 2003
Yap Kaiming, Felix 2000 2003
Yuen Jinghao, Benedict 2000 2003
Goh Yong Da, Gabriel 2001 2006
Njo Rinaldi Widyanto 2001 2005
Tan Kian Wee, Wilberg 2001 2005
Chan Yong Teck, Rex 2002 2005
Koh Ting Wei, Cassandra 2002 2006
Nurhazimah Bte Saini 2002 2005
Nursyimah Bte Razak Effendi 2002 2005
Uzma Nasir 2002 2005
Zakiyyah Banu d/o Mohd Jabroolla 2002 2005
Adrienne Erica Allarey 2002 2005
Alia Mardia Zaini 2002 2005
Fazli Bin Zainudin 2002 2005
Muhammad Nazree Bin Agil 2002 2005
Ong Gui Li, Justin 2002 2006
Quck Seow Hai, Eric 2002 2006
Sim Heng Leng, Nicholas 2002 2005
Siti Sarah Bte Othman Letak 2002 2006
Tan Hew Yenn 2002 2005
Ummar 2002 2005
Faezah Rahim 2003 2006
Ng, Cheryl 2003 2006
Law Liang Ting 2005 2008
Woo Pei Ling 2005 2009
Muhd Zulfadhli 2005 2009
Shaik Nabeel 2005 2009
Tan Wei Ling 2005 2009
Wong Zhi Hui 2005 2009
Chia Mei Foong 2005 2009
Shindy Su Chin Ling 2005 2009
Kok Shi Yu 2005 2009
Raha 2005 2009
Donovan Sim 2005 2009
Samuel 2005 2009
Tan Boon Kim 2005 2009
Muhd Hydir Bin Mohd Idris 2005 2009
Mohd Fauzan Bin Mohd Sani 2005 2009
Ng De Yuan 2005 2009
Alan Wee 2005 2009
Cher Chen Sheng 2005 2009
Winston Goh Keng Seng 2005 2009
Grace Tan 2005 2009
Robert Siswanto 2005 2009
Lester 2005 2009
Divya 2005 2009
Shelby 2005 2009
James Ng Chin Sheng 2005 2009
Woo Pei Ling 2005 2009
Muhd Zulfadhli 2005 2009
Shaik Nabeel 2005 2009
Tan Wei Ling 2005 2009
Wong Zhi Hui 2005 2009
Chia Mei Foong 2005 2009
Shindy Su Chin Ling 2005 2009
Kok Shi Yu 2005 2009
Raha 2005 2009
Donovan Sim 2005 2009
Samuel 2005 2009
Tan Boon Kim 2005 2009
Muhd Hydir Bin Mohd Idris 2005 2009
Mohd Fauzan Bin Mohd Sani 2005 2009
Ng De Yuan 2005 2009
Alan Wee 2005 2009
Cher Chen Sheng 2005 2009
Winston Goh Keng Seng 2005 2009
Grace Tan 2005 2009
Robert Siswanto 2005 2009
Lester 2005 2009
Divya 2005 2009
Shelby 2005 2009
James Ng Chin Sheng 2005 2009
Tan Puay Hoon 2005 2009
Yong Ya Ling 2005 2009
Siti Nazurah 2005 2009
Rosatiqah 2005 2009
S. Gathiri Naindu 2005 2009
Siti Nur Hanisah 2005 2009
Cindy Leong Pei Yun 2005 2009
Ng Jan Li 2005 2009
Noorul Iyn 2005 2009
Gillvinder 2005 2009
Qani'ah 2005 2009
Joshua Wee 2005 2009
Dennis Toh 2005 2009
Lim Joshua Justin 2005 2009
Irwan Shah 2005 2009
Khairul Anwar 2005 2009
Gwee Zhong Han 2005 2009
Ng Bing Han 2005 2009
Esther 2005 2009
Md Shameer 2005 2009
Muhd Yusoff Bin Saaban 2005 2009
Nur Fathin Bte Abdul Hamid 2005 2009
Muhd Farhan 2005 2009
Khairul Zaman 2005 2009
Amir Hamzah 2005 2009
Thahira Beevi 2005 2009
Poh Chew Shih 2005 2009
Eng Wei Lin Wendy 2005 2009
Lucas Chan 2005 2009
Haja Ali 2005 2009
Omer Khan Mohamed Asarudeen 2005 2009
Satya S/O Manicampeday 2005 2009
Mohamed Abu Bakar 2005 2009
Kevin Tan Kiat Yong 2005 2009
Khairunnisa 2005 2009
Bharathi 2005 2009
Jonathan Neo 2005 2009
Lim Yi Hao 2005 2009
Don Lee 2005 2009
Bryan 2006 2009
Fajrina 2006 2009
Shahidah 2006 2009
Sufian 2006 2009
Sarah 2006 2009
Pearlene 2006 2009
Kang Kiat 2006 2009
Justin 2006 2009
Jon Tan 2006 2009
Yoong Kai 2006 2009
Eric 2006 2009
Favian Lim 2006 2009
Efwet 2006 2009
Wen Kang 2006 2009
Sonesh 2006 2009
Lim Si Yi 2006 2009
Tan Qi Wen 2006 2009
Janelle 2006 2009
Esther 2006 2009
Khalisah Athirah 2006 2009
Syazwani 2006 2009
Heshen 2006 2009
Zheng Wei 2006 2009
Sri Yudah 2006 2009
Widiyanto Lim 2006 2009
Harisa 2006 2009
Paulus 2006 2009
Gurleen 2006 2009
Mei Qi 2006 2009
Zeng Hong Rui 2006 2009
Kelvin 2006 2009
Arief Darmawan 2006 2009
Ricky Riady 2006 2009
Maya Stephany 2006 2009
Vu Minh Quan 2006 2009
Erni Muliani 2006 2009
Huang Jian Dong 2006 2009
Charles Guo Xin Jun 2006 2009
Diinabandhu Chia 2006 2009
Fivly Wuliyi Tan 2006 2009
Pansy 2006 2009
Chang Wei Tse 2006 2009
Yeo Shei Lee 2006 2009
Lim Shao Juan 2006 2009
Han Wei 2006 2009
Lim Jian Sheng 2006 2009
Lim Pao Fang 2006 2009
Priscillia Tan 2006 2009
Ng Jun Ming 2006 2009
Perri Tan Ming Xuan 2006 2009
Nurul Shafiqah 2006 2009
Tan Si Jing 2006 2009
Hendra Williams 2006 2009
Chua Chun Hau 2006 2009
Cheryl Tng 2006 2009
Ho Yan Ching 2006 2009
Huang Yue 2006 2009
Zhou Meng Yuan 2006 2009
Janson Yap 2006 2009
Dong Wei 2006 2009
Heng Zhen Qun 2006 2009
Samuel Siow 2006 2009
Navin Vijayan 2006 2009
David Gunawan 2006 2009
Muhd Sahrul Nizam 2006 2009
Prashaanth Devaraj 2006 2009
Choi Byung Sun 2006 2009
Khoo Teck Soon 2006 2009
Au Hu Jung 2006 2009
Kuhara 2006 2009
Wang Yan 2006 2009
Felix Lau 2006 2009
Brandon Loh 2006 2009
Hun Ming Kwang 2006 2009
Guan Ying Xin 2006 2009
Nursyahira Azman 2006 2009
Abdul Baasit 2006 2009
Gu Tu 2006 2009